De oudervereniging stelt zich voor

 

Hieronder vindt u informatie over het doel en de werkwijze van de oudervereniging. Wilt u iemand van de oudervereniging spreken? Spreek ons aan op het schoolplein of stuur een e-mail naar amandakoene@kabelfoon.net 


Even voorstellen De oudervereniging bestaat uit 11 leden te weten:

Bovenste rij: Heidi Duijvestijn, Leontine Zaal, Joke van der Voort, Marijke Barendse, Sandra Vijverberg
Tweede rij: Joyce de Roo, Ron van Ruijven, Francis Broch 

Onderste rij: Sonja van der Wielen, Miriam van Schie, Amanda KoeneAlgemene informatie
De oudervereniging is de brugfunctie tussen ouders, kinderen en school. De oudervereniging is er om de betrokkenheid van alle ouders bij het schoolgebeuren te versterken en dit op een efficiente wijze te organiseren. Zij bespreekt zaken die voor verbetering vatbaat zijn en kijkt hoe ouders, kinderen en teamleden elkaar kunnen helpen en/of versterken. De oudervereniging heeft hierin een adviserende rol.

Daarnaast heeft zij tot taak ondersteuning te geven bij allerlei activiteiten op school. Het werkterrein van de oudervereniging omvat:  
- het bevorderen van een goed contact tussen school en ouders;
- het ondersteunen, begeleiden en mede organiseren van allerlei activiteiten die op school worden ontplooid;
- het zo goed mogelijk besteden van de ouderbijdrage; 
- een adviserende taak naar de Medezeggenschapsraad toe; 
- een adviserende stem naar het team toe. 

Brugfunctie 
De oudervereniging behartigt de belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk bij team en directie. Als ouders kijk je nu eenmaal soms net iets anders tegen bepaalde zaken aan dan de school, denk hierbij maar eens aan schooltijden, studiedagen, overblijfzaken, hoofdluiscontroles e.d. Bij de vergaderingen wordt over dit soort zaken gepraat en is er inspraak in de uiteindelijke besluitvorming. Hierbij is natuurlijk van belang dat wij de mening van andere ouders kennen, dat we weten hoe er wordt gedacht over opvoeding en onderwijs, welke ideeën en meningen ouders hebben over (de oplossing van) eventuele knelpunten op school. Daarom is het ook goed dat wanneer u als ouder bepaalde ideeën of vragen heeft, waarvoor u niet direct naar het team of directie wil stappen, dit kenbaar maakt aan een van de leden van de oudervereniging. De leden van de oudervereniging staan vaak op het schoolplein, spreek hen gerust aan als u vragen en/of suggesties heeft.  

Samenwerken 
Het schoolteam en de oudervereniging werken nauw met elkaar samen. Wij zijn er best trots op dat samenwerken op de Bernadetteschool zo plezierig en met respect voor elkaars mening verloopt. Uiteindelijk zijn de directie en het team van leraren verantwoordelijk voor alle beslissingen van pedagogische en onderwijskundige aard. De rol van de oudervereniging is die van meedenken en adviseren.   

Activiteiten 
Daarnaast helpen de leden van de oudervereniging bij het organiseren van de diverse activiteiten op school, zoals o.a. de projecten, het carnavalsfeest, Sinterklaas, Kerst, het afscheid groep 8 etc. Voor dergelijke activiteiten worden werkgroepjes gevormd, die uit leden van de oudervereniging en een aantal leerkrachten bestaan. Samen wordt het programma voor de betreffende activiteit opgesteld en besproken wie wel taak op zich neemt. 
Sommige activiteiten vragen behoorlijk wat aandacht en vrije tijd. Daarom doen we graag een beroep op ouders buiten de oudervereniging om te helpen bij de activiteiten. Lijkt het je leuk om bij één bepaalde activiteit extra betrokken te zijn, meld je daarvoor dan aan via amandakoene@kabelfoon.net

Ouderbijdrage 
De medezeggenschapsraad beheert in samenspraak met de oudervereniging de ouderbijdragen. Eenmaal per jaar wordt door de penningmeester van de medezeggenschapsraad de begroting gemaakt aan de hand van de te verwachten bijdragen van de ouders. In de begroting is voor iedere activiteit een budget opgenomen, waarbinnen gewerkt dient te worden. Deze begroting wordt in de oudervereniging besproken en vastgesteld. 

Tot slot 
We hopen dat we met bovenstaande, het reilen en zeilen van de oudervereniging wat hebben verhelderd. Als er vragen of opmerkingen zijn, horen we die graag. We moeten er ten slotte met z’n allen - team, kinderen en ouders - een leuke school van maken.